Fındık zurufu nasıl değerlendirilir? Zındık zurufu peletlenir mi?

Fındık zurufu nasıl değerlendirilir? Zındık zurufu peletlenir mi?

Fındık zurufu peletlenir mi? Fındık zurufundan yapılan peletler kaloriferde yakılır mı? Fındık zurufundan yapılan peletlerin kalitesi nasıldır? gibi sorulara yanıt vemeye çalışacağız.

Bilindiği üzere tarımsal üretim faaliyetleri arasında ülkemizde fındık yetiştiriciliği önemli bir yer tutmaktadır. Zuruf kabuklu fındık meyvesini içinde tutan yeşil aksamıdır ve fındık harman makinesinden kabuklu fındık elde edilirken artık olarak çıkan bir hammaddedir. Bu atıklar toz haline getirilerek pelet yakıt haline dönüştürülebilir. Bu yakıt ise kömür kullanılan tüm kalorifer kazanlarında ve sistemlerinde kullanılabilir. Konuyla ilgili detaylı araştırma raporunu da alt kısımda paylaştık. 

Karadeniz Bölgesinde fındık yetiştiriciliği sonucu her yıl ortalama 246 000 ton fındık zurufu tarımsal artığı çıktığı tahmin edilmektedir. Ancak,
bu kadar büyük bir potansiyel genellikle değerlendirilmemekte, çok az bir kısmı hayvan altlığı olarak serilmekte geriye kalan önemli bir kısmı ise bahçe kenarlarında yığın olarak kurumaya veya çürümeye bırakılmakta ve hatta çoğu zaman gelişi güzel yakılarak imha edilmektedir.

Ülkemizde her yıl fındık hasadından sonra açığa çıkan fındık zurufu artığının peletlenerek katı biyoyakıt olarak değerlendirilebilme olanakları
araştırılmıştır. Denemeler 6 mm, 10 mm iki farklı öğütme inceliğinde ve %9, %12 nem içeriğinde olmak üzere iki farklı nem içeriğinde peletleme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

Materyalin nem içeriği ve öğütme inceliğinin pelet hacim yoğunluğu ve pelet yoğunluğu üzerine etkileri istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur. En yüksek pelet hacim yoğunluğu 587.91 kg/m3 olarak bulunmuş ve en düşük pelet hacim yoğunluğu ise 541.23 kg/m3 olarak bulunmuştur. Ayrıca en yüksek pelet yoğunluğu 1309.38 kg/m3 olarak bulunmuş ve en düşük pelet yoğunluğu 1238.20 kg/m3 olarak
tespit edilmiştir.

Materyalin nem içeriği ve öğütme inceliğinin peletlerin mekanik dayanıklılık ve sertliği üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemli oldukları bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek mekanik dayanıklılık değeri %93.26 ve en düşük mekanik dayanıklılık değeri ise %89.57 olarak elde edilmiştir. Pelet sertliği değerleri bakımından ise en yüksek değer 1574.23 N ve en düşük değer ise 1146.00 N olarak tespit edilmiştir.

Materyalin nem içeriği ve öğütme inceliğinin peletlerin nem içeriği üzerine etkisi istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur. En yüksek pelet nem içeriği %11.60, en düşük nem içeriği %8.55 olarak bulunmuştur.

Fındık zurufundan elde edilen peletlerin yakılması sonucu açığa çıkan kül içeriği değeri %7.19 ve ısıl değeri 18.35 MJ/kg olarak bulunmuştur. Kül içeriği değeri EN 14961-2 Avrupa Birliği Standardında belirtilen değerlerden oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Kullanılan materyal tarımsal kökenli olduğu için fosil kökenli katı yakıtların kül içeriklerine oranla çevreye artık olarak vereceği zararın oldukça düşük olduğu söylenebilir.

Fındık zurufundan elde edilen peletlerin yakılması sonucu açığa çıkan kül içeriği değeri %7.19 ve ısıl değeri 18.35 MJ/kg olarak bulunmuştur.
Fındık zurufundan elde edilen peletlerin yakılması sonucu açığa çıkan baca gazı emisyon değerleri Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde (IKHKKY) belirtilen emisyon değerlerinin altında kaldığı ve yakma amaçlı olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Peletlerin fiziksel özellikleri; peletlerin depolanma, paketlenme, taşınma, iletilme ve yakıt besleme sistemlerinin tasarımı için önemli parametreler olduğu bilinmektedir. Fındık zurufundan elde edilen peletlerde nem içeriğinin ve öğütme inceliğinin artması sonucu hacim yoğunluklarında azalma meydana gelmiş fakat pelet yoğunluklarında artış gözlenmiştir. Aynı şekilde nem ve öğütme inceliğinin artması ile pelet sertlik değerlerinde artış gözlenmiş fakat mekanik dayanıklılık değerlerinde azalma gözlenmiştir. Hacim yoğunluğunun azalması ile daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulacağı ve bunun sonucunda depolama alanı için ekstra maliyet artışı olacağını söyleyebiliriz.

Pelet sertlik değeri ve mekanik dayanıklılık değerleri peletlerin taşınması, yakıt besleme sistemleri ve farklı iletilm sistemleri (bantlı konveyör, helezon götürücü vb.) için önemli parametrelerdir. Pelet sertliğinin artması ile pelet kırılma direnci azalacağı, taşıma veya iletim sırasında peletlerin kalitesinde azalma meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Bütün bu fiziksel koşulları göz önüne aldığımızda en iyi peletleme parametreleri %9 nem 10 mm öğütme inceliğinde olduğunu söylenebilir.

Elde edilen sonuçlar; hacim yoğunluğu 587.91 kg/m³, pelet yoğunlu 1288.87 kg/m³, mekanik dayanıklılık %91.31, pelet sertliği 1372.59 N, pelet
nem içeriği %8.55 olrak belirlenmiştir.

Ülkemizde fındık bitkisinin genellikle kabuk kısmının katı yakıt olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ancak, artık olarak büyük bir potansiyele sahip fındık zurufu katı biyoyakıt olarak değerlendirilebilir. Elde edilen tüm bu sonuçlara göre fındık zurufu artığının pelet formunda katı biyoyakıt olarak kullanılmasının hem çevresel faktörler hem de katı biyoyakıt özellikleri bakımından oldukça uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu tarz biyoyakıtlar potansiyeli olan tarımsal kökenli artıkların alternatif enerji kaynağı yaratılması bakımından değerlendirilmesi ve bu amaca yönelik bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Yakıt özelliğinin daha da iyileştirilmesi bakımından ülkemizde bulunan kömür madeni artıkları ile tarımsal kökenli artıkların uygun oranlarda karıştırılarak hem daha iyi bir yakıt elde edilmesi hem de her iki artık türünün faydalı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir. Fındık zurufu peletlerinin kalitesini arttırmak için doğal yapıştırıcı özelliği olan materyallerle belirli oranlarda karıştırılarak peletlerin fiziko-mekanik özelliklerinin iyileştrilmesi sağlanabilir.

Ülkemizin dışa bağımlı olan enerji ihtiyacını azaltmak, daha temiz bir çevre, hızla tükenmekte olan fosil kökenli yakıtların yerine alternatif sürdürülebilir enerji kaynakları üretmek için bu tip bilimsel çalışmaların desteklenmesinin ülkemiz açısından yararlı olacağı kanaatindeyiz.

1 YORUMLAR

  • ali azcan

    Biz burada Hayvanların altına seriyoruz, çok mükemmel organik gübre olarak bize dönüyor.

    • Peletshop.com

      Çok iyi. Çok sevindirici bir durum. Maalesef birçok kişi bu durumdan habersiz olarak yaşıyor. 

YORUM YAZ