Karma Yemin Avantajları

Karma Yemin Avantajları
 • Karma yemin en belirgin ve en üstün özelliği birbirlerinin besin maddeleri bakımından olan eksikliklerini tamamlayabilecek yem ham maddelerini içermesidir. Bilindiği gibi çiftlik hayvanların verim payları hesaplanırken önceleri eldeki yemin sadece nişasta ve ham protein değerleri göz önünde tutulur ve bu değerler bakımından öngörülen gereksinimin sağlayıp sağlamadığı kontrol edilirdi. Bu değerlerde çoğu zaman özel cetvellerden alınır ve daha sonra kâğıt üzerinde nazari hesaplamalara geliştirilirdi. Hâlbuki bugün yemlerin bizzat kendi özellikleri ve üretiminde uygulanan işlemler nedeniyle içerdikleri besin maddeleri bakımından devamlı bir değişim gösterdikleri gayet açık bir şekilde bilinmektedir. Bu değişimde çoğu zaman miktar bakımından değil, hayvansal organizmada değerlendirme bakımından ortaya çıkmaktadır. Bu konuda en önemli bir değişiklik olarak protein değerlendirmesini örnek olarak göstermek mümkündür. Hayvanın kendisine gerekli amino asitler muhakkak yemlerle dışarıdan alınmasını gerektiği göz önüne alındığında, herhangi bir yemde söz konusu bu amino asitlerin yeterli miktarda bulunamayacağı da pekala mümkün olabilir. Bu durumda tek tek yemlerin hayvanın besin madde gereksinimlerini kapatmaları yönünde yetersizlikleri de kolayca ortaya çıkmış olur. Diğer taraftan bazı yemlerin hayvansal ürünler üzerine olumlu yönde etkileri yanında diğer bazı yemlerin olumsuz etkileri de söz konusudur. Birden fazla yemin bir araya gelmesi ile oluşan karma yemlerde bu olumlu etkiler üst üste gelerek daha olumlu bir durum sağladıkları gibi, herhangi birinin olumsuz etkisinin ortadan kalkması da mümkün olmaktadır. Bir örnekle durumu açıklamak gerekirse; bilindiği gibi ayçiçeği tohum küspesi fazla miktarlarda kullanıldığında vücut yağının yumuşak bir yapı kazanmasına neden olur. Buna karşılık pamuk tohum küspeleri de vücut yağının sertleştirir. Bu yemlerde uygun nispetlerde kullanıldığında ise vücut yağının kendine özgü yapısında herhangi bir değişiklikle karşılaşmamaktadır.
 • Karma yemin tek yemlere olan üstünlüklerinden biri de doğal besin maddelerinin bu yemlerde daha iyi muhafaza edilebilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar bilhassa vitaminlerin karma yemlerde daha iyi korunabildikleri göstermiştir
 • Karma yemlerde tat ve görünüş de daha hoşa gidecek şekildedir. Bu bakımdan hayvanlar tarafından tek yemlere kıyasla daha iştahla ve sevilerek tüketilir.
 • Karma yem endüstrisinde yem içerisindeki yabancı maddeler üretim esnasında ayıklanabilir. Hâlbuki tek yemler çoğu zaman ikinci bir temizleme işlemine tabi olmadan hayvanın önüne gelirler. Aynı şekilde pelet yem üretiminde uygulanan sıcaklık yemlerdeki bazı engelleyici etkenleri, zararlı organizmaları de etkisiz hale getirerek yemin daha yararlı olmasını sağlar
 • Karma yemlerin depolanması, taşınması ve kullanması daha kolaydır.
 • Karma yemlerde farklı coğrafik koşullarda üretilen ve bu nedenle değişik karakter arz eden yemler bir araya getirilerek birbirlerinin bu yönlerde sahip oldukları eksiklikleri giderilmiş olur.
 • Genel olarak bilinir ki tek yemlerdeki fiyat değişiklikleri bunların katıldıkları yem karmalarına aynı şekilde geçmektedir. Nitekim tek yemlerdeki fiyat değişiklikleri % 20-30 ve hatta daha fazla olduğu zaman karma yemdeki fiyat değişikliği ancak %3-4 civarında kalmaktadır.
 • Karma yemi herhangi bir hayvancılık işletmesinde hazırlamak da mümkündür
 • İşletmede hazırlanan karma yemlerin bileşimi her zaman kontrol edilemez. Buna karşılık fabrikasyonda bunu devamlı olarak yapmak ve bu bulgulara dayanarak istenilen şekilde karma hazırlamak mümkündür.
 • Diğer taraftan karma yemlerin bileşimi en son hayvan besleme bilgilerine göre oluşturulmalıdır. Bu konudaki yeniliklerin izlenmesi ve hemen uygulamaya konması ancak karma yem endüstrisinde mümkün olabilir.
 • Karma yem endüstrisinde her türlü özel gereksinimleri karşılayacak şekilde karma yem yapma olanaklarına sahiptir. Herhangi bir hayvancılık işletmesinde ise ancak belirli karakterde karma hazırlanabilir.
 • Karma yem endüstrisinde üretilen yemlerin kaliteleri uzun müddet herhangi bir değişiklik göstermezler. Bu da bu endüstrinin her biri yem veya preparatı fazla miktarlarda ve uzun müddet depolayabilme imkânına sahip olmasından ileriye gelmektedir.
 • Diğer önemli bir nokta da karma yemin fiyat oluşumudur. Karma yem endüstrisinde üretilen yemin fiyatı hayvan yetiştiricilerinin işletmede bizzat hazırlayacakları yem karmalarında hiçbir zaman ulaşamayacakları bir düzeyde ve sıkı bir rekabet anlayışı içerinde hesap edilir. Aynı zamanda hayvan yetiştiricisi yemlerdeki fiyat değişikliklerini karma yem endüstrisinde olduğu gibi takip ve kontrol edecek durumda da değildir.

0 YORUMLAR

  Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ